Эрхэм зорилго
Хөрөнгө оруулагчдад оновчтой хөрөнгийн удирдлагыг санал болгох замаар Монгол Улсын эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх өндөр өгөөж бүхий бизнесийн төслүүдэд хөрөнгө оруулах.

Эрхэмлэх зарчим
  • Харилцагчийн эрх ашгийг тэргүүн ээлжид тавих;
  • Мэргэжлийн ёс зүйтэй байх;
  • Бие даасан, хараат бус байх;
  • Мэргэжлийн ур чадвартай, шударга, ил тод байх;
  • Хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа чанд баримтлан ажиллах