Бид Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага /G20/OECD/-ын зөвлөмж болгосон Компанийн засаглалын зарчим, НҮБ-ын Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын зарчим, Баялгийн сангийн үйл ажиллагааны Сантьягогийн зарчим, Олон улсын компанийн засаглалын сүлжээнээс гаргасан Байгууллагын хөрөнгө оруулагчдын хариуцлага болон Засаглалын глобал зарчим зэрэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн засаглал, хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийн үзэл санаа, зарчимд нийцсэн “Компанийн засаглалын зарчим”-ыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулан мөрдөж байна.

Энд дарж бүрэн эхээр нь танилцана уу.

Компанийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх дүрэм журам бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулахдаа компанийн засаглалын үндсэн зарчимд нийцүүлдэг. Засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах чиглэлд онцгой анхаарал хандуулдаг.