“Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 2030”, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-тай уялдуулан Монгол Улсын эдийн засгийн олон тулгуурт суурь бүтцийг оновчтой бүрдүүлэхэд тэргүүн ээлжид хэрэгжүүлэх шаардлагатай дараах салбарын төслүүдийг санхүүжүүлэхийг зорьж байна.

*Тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн бодлого, зорилтоос хамаарч энд заасан салбарын төслүүдийг санхүүжүүлэхгүй байж болзошгүй тул тухайн сангийн бодлоготой танилцаж, хөрөнгө оруулах салбарын мэдээллийг нарийвчилж авна уу.